Rutynowe sprawdzanie wagi - METTLER TOLEDO

Rutynowe sprawdzanie wagi

Czasami nazywane jest kalibracją

Sprzęt pomiarowy powinien być sprawdzany regularnie, gdyż jakość pomiarów może ulegać pogorszeniu w skutek codziennego użytkowania. Użytkownicy powinni przeprowadzać testy w regularnych odstępach czasu.

Wagi laboratoryjne i przemysłowe są sprawdzane za pomocą zewnętrznego wzorca masy. Testowy wzorzec powinien posiadać ważne świadectwo wzorcowania przyznawane przez akredytowane laboratorium wzorcowania. Testy powinny być przeprowadzane w ustalonych, regularnych odstępach czasu, a rezultaty powinny być udokumentowane w jasny i umożliwiający sporządzenie historii sposób.

Rutynowe sprawdzanie wagi
Rutynowe sprawdzanie wagi
METTLER TOLEDO oferuje komplet wzorców ze świadectwem wzorcowania ( czasami nazywanymi „certyfikowanymi wzorcami”).

Rutynowe sprawdzenie wagi wywzorcowanymi wzorcami masy:

  • Pozwoli na spełnienie wymagań dotyczących jasności i kompletności dokumentacji zgodnie z ISO9001.
  • Zapewni prostą procedurę.
  • Potwierdzi poprawne funkcjonowanie FACT
  • Potwierdzi, że jeden lub więcej typów pomiarów mieści się w dopuszczalnej tolerancji
  • Wyniki mogą być ocenione graficznie lub statystycznie

Uwzględnienie punktów pomiarowych
Rutynowy test może być przeprowadzany dla różnych punktów pomiarowych. Dla każdego typu testu waga ustawiana jest w typowym punkcie pomiarowym z uwzględnieniem typowej tary. Następnie sprawdzana jest testowym wzorcem, którego masa powinna odpowiadać masie typowej naważki. 

Ważne:

  • Tylko wywzorcowane wzorce masy zapewniają prawidłowość procedur!
  • Rutynowy test, o którym mowa powyżej, nie zastępuje serwisu oraz adiustacji wagi dokonywanych przez techników METTLER TOLEDO.
Skorzystaj z wyszukiwarki wzorców masy, aby wybrać właściwe!